Giỏ hàng ({{cartDetail.TotalItemCart + ' sản phẩm'}}) cập nhật

Tiền hàng
{{cartDetail.TotalObj.TotalStr}}₫
Phí vận chuyển
{{invoice.ShippingFee==null || invoice.ShippingFee==undefined ? 'chưa có' : invoice.ShippingFee.formatMoney(0, '.', ',') + '₫' }}
Phí gói quà
{{invoice.WrapFee.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Phí giao hàng trong ngày
{{invoice.ShippingTodayFee.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Phí bọc plastic
{{invoice.WrapPlasticFee.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Phí COD
{{invoice.CODFee.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Phí thanh toán
{{invoice.PaymentFee.formatMoney(0, '.', ',')}}đ
Phụ thu VAT
{{invoice.VATFee.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Giảm giá BBXu
{{ invoice.DiscountByCoin.formatMoney(0, '.', ',')}}₫  
Giảm giá với mã
{{ invoice.DiscountByCode.formatMoney(0, '.', ',')}}₫  
Giảm giá 2%
{{invoice.Discount2Percent.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Giảm giá khác
{{cartDetail.Discount.formatMoney(0, '.', ',')}}₫
Tổng cộng
{{invoice.TotalAll.formatMoney(0, '.', ',')}}₫ {{cartDetail.TotalObj.TotalStr}}₫
  • {{DiscountByCodeNote}}
  • {{FeeNote}}
  • {{invoice.WrapPlasticNote}}
  • {{ListBookGiftNote}}
đơn giá
{{item.Quantity}} x {{item.Title}} {{item.RealPriceStr}}₫
Tổng khối lượng : {{cartDetail.TotalObj.TotalWeightStr}} gram

Thông tin tài khoản

Tài khoản
{{username}}
Họ tên
{{cartDetail.User.FullName}}
Email : {{invoice.OrderEmail}}
( Mua hàng không dùng tài khoản )
Mã số giảm giá đã dùng
{{supInfo.DiscountCode}}  
Số BBXu đã dùng
{{supInfo.AppliedCoin}}

Địa chỉ

Thông tin người nhận
Họ tên
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.FullName : newAddress.FullName}}
Địa chỉ
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.Addr :newAddress.Addr}}
Quốc gia
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.Country.Name : countryName}}
Tỉnh / Thành
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.City.Name : recCityName}}
Quận / Huyện
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.Ward.Name : recWardName}}
Phường / Xã
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.SubWard.Name : recSubWardName}}
Di động
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.Telephone : newAddress.Telephone}}
Điện thoại
{{addressIndex!=-1 ? alreadyAddress.Cellphone : newAddress.Cellphone}}
Thông tin người mua
Họ tên
{{ invoice.PaymentAddress.FullName}}
Điện thoại
{{invoice.PaymentAddress.Telephone}}

Vận chuyển / Thanh toán

Vận chuyển
{{shippingTypeName}}
Thanh toán
{{paymentTypeName}} {{(invoice.PaymentTypeID==1 && !(invoice.ShippingTypeID==0) && !isShipHome) ? ' (COD) ' : ''}}
Giao hàng trong ngày
{{invoice.IsShippingToday ? 'Có' : '' }}
Gói thành quà
{{invoice.IsWrap ? 'Có' : '' }}
Lời chúc
{{invoice.Message}}
Nhắn gửi
{{invoice.RequestInfo}}
Bọc plastic
{{item.Title}}
{{item.IsWrapPlastic}}